ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์

            กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)
          
เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ graphic design โดยคำว่า graphic ในภาษาไทยใช้คำว่า เรขาศิลป์ เลขนศิลป์ เรขภาพ ส่วน design แปลว่า การออกแบบ เมื่อรวมกันแล้ว กราฟิกดีไซน์จึงมีความหมายว่า การออกแบบเรขศิลป์ หรือ การออกแบบเลขนศิลป์ นั่นเอง


            กราฟิกดีไซน์ คือ การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ที่มองเห็นด้วยตา ถือเป็นทัศนศิลป์อย่างหนึ่ง รูปภาพสัญลักษณ์นี้มีหน้าที่สื่อความหมายให้เกิดความหมาย โดยมีสีและรูปร่างต่างๆ ประกอบกันให้สมบูรณ์ องค์ประกอบของงานกราฟิก แบ่งออกเป็น 8 ชนิดได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว ที่ว่าง สี และตัวอักษร เพราะในสิ่งเหล่านี้มักจะมีความหมายในตัวเอง

            การใช้สีหรือการใช้รูปแบบตัวอักษรก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันได้มาก หรือในรายละเอียดของการใช้รูปทรง เส้นต่างๆ ก็ได้ให้ความหมายแตกต่างออกไปตามบริบทนั้นๆ โดยการใช้สีหรือรูปทรงอื่นๆ ที่ต่างบริบทกันก็ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงได้

            ยกตัวอย่าง
                  เส้น (Line) การใช้เส้นสามารถสื่อความหมายได้ ดังนี้
                      เส้นแนวนอน                    สงบ ราบเรียบ
                      เส้นแนวตั้ง                      มั่นคง
                      เส้นทแยง                       ไม่มั่นคง
                      เส้นตัดกัน                       แข็งแกร่ง หนาแน่น
                      เส้นโค้ง                          อ่อนน้อม
                      เส้นประ                          ไม่สมบูรณ์
                      เส้นโค้งแบบคลื่น              นิ่มนวล
                      เส้นโค้งก้นหอย                ไม่มีที่สิ้นสุด
                      เส้นซิกแซ็ก                     อันตราย


ดังนั้นการออกแบบให้เกิดภาพและสัญลักษณ์ควรต้องพึ่งนักออกแบบที่มีความถนัดในสายนี้เพื่อให้งานเหล่านั้นออกมาสวยงามและมีความสมบูรณ์มากที่สุด แต่ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ ก็คือยังคิดว่างานกราฟิกดีไซน์เป็นงานที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งในความเป็นจริงคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ช่วยในการสร้างงานกราฟิกดีไซน์ได้เช่นเดียวกับ ดินสอ ปากกา และพู่กัน

            ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบใดๆ ปัจจัยสำคัญ คือ ความหมายที่ต้องการสื่อ เป้าหมายของนักออกแบบทุกคนคงหนีไม่พ้นความต้องการให้ผู้รับสารทุกคนเข้าใจความหมายและชื่นชอบในผลงานของตัวเอง ดังนั้นนักออกแบบก็มีความจำเป็นที่ต้องฝึกฝนฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานของตัวเองเช่นกัน

 

 

 

 

ที่มา : wikipedia