องค์ประกอบศิลป์ (Composition) คืออะไร?

องค์ประกอบศิลป์ (Composition) คืออะไร?


องค์ประกอบศิลป์ (Composition) คือ การนำสิ่งต่างๆ มาประยุกต์และดัดแปลง ผนวกความสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคล แล้วนำมารวมกันตามสัดส่วนและความเหมาะสม จากนั้นสร้างสรรค์เป็นผลงานออกมาให้เกิดเป็นความน่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด อีกทั้งความน่าสนใจในแต่ละชิ้นงานนั้นอาจจำเป็นต้องตอบโจทย์และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับสารด้วย เพราะความน่าสนใจนั้นอาจหมายรวมถึงการนำเสนอภาพรวม การสื่อความหมาย และวัตถุประสงค์ในการออกแบบ เป็นต้น

ปัจจัยสำคัญในการออกแบบ
• สัดส่วนของภาพ (Proportion)
• ความสมดุลของภาพ (Balance)
• จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm)
• การเน้นหรือจุดเด่นของภาพ (Emphasis)
• เอกภาพ (Unity)
• ความขัดแย้ง (Contrast)
• ความกลมกลืน (Harmony)
และสิ่งต่างๆ ที่ได้นำมาประกอบให้เข้ากันนั้น คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ลักษณะผิว ส่วนประกอบต่างๆ ของศิลปะนำมาจัดประสานสัมพันธ์กัน ให้เกิดคุณค่า ทางความงาม เราเรียกว่า องค์ประกอบศิลป์ (Composition)

ความสำคัญขององค์ประกอบศิลป์
เพราะเป็นเรื่องที่ผู้เรียนศิลปะทุกคนต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐาน เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการออกแบบโครงสร้างหรือรูปร่างของภาพนั่นเอง แล้วจากนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบต่างๆ ได้ เช่น การตกแต่งบ้าน จัดสวน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้กับการออกแบบอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหล่านี้ต้องอาศัยหลักองค์ประกอบศิลป์ทั้งสิ้น

ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญ
จุด (Point, Dot)
        ส่วนประกอบที่เล็กที่สุด ที่เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อไปสู่ส่วนอื่น การนำจุดมาเรียงต่อกันตามตำแหน่งที่เหมาะสมและซ้ำกันก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นเป็นรูปร่าง รูปทรง ลักษณะผิวและการออกแบบอื่นๆ ที่มีความน่าตื่นเต้นและน่าสนใจได้ จากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งมีเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่เห็นได้ด้วยจินตนาการ เราเรียกว่า เส้นโครงสร้าง นอกจากจุดที่เรานำมาจัดวางเพื่อการออกแบบ เราสามารถพบเห็นลักษณะการจัดวางจุดจากสิ่งเป็นธรรมชาติ ที่อยู่รอบๆ ตัวเราได้ เช่น ข้าวโพด เปลือกหอย และหลากหลายรูปทรงนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติที่หล่อหลอมเราให้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้น

เส้น (Line)
        เส้นเกิดจาก จุดที่เรียงต่อกัน แล้วลากเส้นไปยังทิศทางต่างๆ มีหลายลักษณะจนทำให้เกิดลักษณะเส้นหลายแบบ เช่น ตั้ง นอน เฉียง โค้ง ฯลฯ เส้นมีมิติเดียว คือความยาว ไม่มีความกว้าง ทำหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง สี น้ำหนัก รวมทั้งเป็นแกนหลักโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงต่างๆ เส้นถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถสื่อความหมายและสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เช่นกัน การสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่างๆ กันและให้ความหมาย ความรู้สึก ที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน

รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form)
        พื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยเส้นที่แสดงความกว้าง ความยาว รูปร่างมีสองมิติรูปทรง นั่นก็คือภาพสามมิติที่ต่อเนื่องจากรูปร่าง โดยมีความหนาหรือความลึก ที่ทำให้ภาพที่เห็นนั้นมีความสมบูรณ์และชัดเจน

                รูปร่างและรูปทรงแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่
                รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form)
                มีรูปร่างรูปทรงที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือคำนวณได้ มีกฎเกณฑ์ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี เป็นต้น และรูปเรขาคณิตนี้เองที่เป็นพื้นฐานของรูปทรงต่างๆ
                รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form)
                การเลียนแบบธรรมชาติ รูปทรงธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเรา เช่น ดอกไม้ ใบไม้ สัตว์ต่างๆ เป็นแม่แบบในการออกแบบและสร้างสรรค์ โดยยังคงให้ความรู้สึกและรูปทรงที่เป็นธรรมชาติและบางรูปทรงที่มีการล้อเลียนธรรมชาติ โดยใช้รูปทรง การ์ตูน อวัยวะ เป็นต้น และในบางครั้งได้มีการนำวัสดุที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย, กิ่งไม้, ขนนก ฯลฯ นำมาออกแบบ ดัดแปลง สร้างสรรค์ผลงาน
                รูปทรงอิสระ (Free Form)
                รูปแบบโครงสร้างที่ไม่แน่นอน ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวและเป็นอิสระ ได้อารมณ์ รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปธรรมชาติ ที่ถูกกระทำจนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพเดิม
 


ที่มา : jaruwan wan suttimusig (Gotoknow)