CORPORATE IDENTITY - อัตลักษณ์องค์กร

CORPORATE IDENTITY - อัตลักษณ์องค์กร


อัตลักษณ์องค์กร หรือ Corporate Identity (CI) หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงภาพลักษณ์ (Image) ที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่น พร้อมกับการแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรโดยอาศัยองค์ประกอบของกราฟิก หรือกล่าวโดยง่ายคือการสื่อสารภาพลักษณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันภายในองค์กรตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้วย เห็นได้ว่าอัตลักษณ์องค์กรนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรโดยเฉพาะโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างมาก

สำหรับการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรนั้น คือ แนวทางหนึ่งของธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีพลัง มีองค์ความคิดที่ครบถ้วนทุกมิติ เพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นดูดี และความจำเป็นอย่างหนึ่งของการสร้างสรรค์อัตลักษณ์องค์กรก็คือ  การวางแผนคิดครอบคลุมครบถ้วนจนสามารถทำให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถมองภาพรวม  และภาพบนอย่างครอบคลุม  (BIRD EYE VIEW) จนส่งผลให้ธุรกิจ, องค์กรต่างๆเหล่านั้น มีแบรนด์ที่สมบูรณ์  ยั่งยืนถึงลูกหลานส่งผลต่อการจดจำภาพลักษณ์ได้ง่ายดาย

แนวทางการออกแบบภาพลักษณ์ขององค์กร ประกอบด้วย
- การระดมสมองขององค์กร
เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ที่ร่วมกันในทุกอนูขององค์กร อาจเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบวิจัย เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มทางการผลิตเพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วน และให้แตกต่างจากธุรกิจอื่นอย่างชัดเจน

- การสร้างสรรค์สัญลักษณ์แห่งเอกภาพ
เริ่มออกแบบจากข้อมูลที่ได้มา กำหนดให้เป็นกุญแจสำคัญ เริ่มมองจากจุดเล็กๆ ที่พร้อมแตกตัวจนขยายสู่ภาพรวมที่ใหญ่ที่สุดขององค์กร เป็นไปได้ทั้งรูปแบบกายภาพที่เราสามารถสมผัสได้ แนวทางความคิด เนื้อหาสาระต่างๆ หรือแม้แต่แนวทางนโยบายที่สะท้อนสู่รูปแบบของตราสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น เครื่องหมายทางการค้า สีประจำองคืกร จนไปถึงธีมและแนวคิดที่เป็นแนวคิดเฉพาะขององค์กร

- การแตกตัวของอัตลักษณ์องค์กร
ให้การเริ่มต้นของเอกภาพนั้นสามารถแตกสู้องคืประกอบต่างๆ ไปพร้อมกัน อยู่ในกรอบคาวมคิดเดียวกัน มีความครอบคลุมในทุกเรื่อง ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก แม้แต่วัสดุที่ใช้ พื้นผิว สี เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ การออกแบบป้าย รหัสสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายต่างๆ การออกแบบเครื่องเรือน เป็นต้น โดยสามารถบ่งบอกได้ว่าทุกเรื่องนั้นมีจุดกำเนิดเดียวกัน และแตกตัวไปในทิศทางที่สามารถควบคุมได้อย่างมีคอนเซ็ป

- ก่อเกิดมูลค่ามหาศาล
ความคิดที่แตกตัวออกไปจากต้นกำเนิดรูปแบบอัตลักษณ์ขององค์กรนั้น ก่อให้เกิดเป็นแบรนด์และแนาวทางขององค์กร ส่งผลให้ก่อให้เกิดกระบวนการคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างมากมายที่สร้างมูลค่าได้ แต่ต้องผ่านการสร้างสรรค์จากหลายแนวคิดเพื่อให้มีความกลมกลืนกันมากที่สุด มีรูปแบบที่เป็นสุนทรียภาพ ก่อให้เกิดคุณภาพและคุณค่ากับองค์กร

การสร้างอัตลักษณ์องค์กร ก็เปรียบเสมือนการทำให้องค์กรนั้นมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น การออกแบบก็ต้องสื่อสารให้มีความหมายตรงกับความต้องการและรูปแบบขององค์กรให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจได้ง่าย มองเห็นถึงความหมายและสามารถรู้จักองค์กรได้โดยผ่าน อัตลักษณ์ นั่นเอง
ที่มา : oknation, bangkokgraphic