เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร

บทความนี้เราจะพาท่านมารู้จักกับ “เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร” โดยบทความก่อนหน้านี้เราได้อธิบายเกี่ยวกับด้านการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ไว้อย่างมากมายเพื่อเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ไว้นำไปประกอบพิจารณาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอย่างมากมาย ทั้งด้านอุตสาหกรรม และด้านการทำงานต่างๆ

 

ดังนั้นเราจึงหยิบยกเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร” มาฝากท่านผู้อ่านเพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถทำให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้นอีกด้วย อาจทำให้เกิดไอเดียและมุมมองใหม่ๆ ในการทำงานในอนาคตได้อีกครับ

ภาพจาก : https://www.pexels.com

 

information technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ IT “เป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม” เพื่อ…

 1. จัดเก็บ
 2. ค้นหา
 3. ส่งผ่าน
 4. จัดดำเนินการข้อมูล

โดยมักจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์กรอื่นๆ (เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ) จึงทำให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 

ดังนั้น “เทคโนโลยีสารสนเทศ” จึงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชน เช่น การดำเนินธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่หลากหลายและอีกมากมาย นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราได้หยิบยกเรื่องนี้มานำเสนอเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศมากยิ่งขึ้นและนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้อีกในอนาคต

 

เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) หรือ IT ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีความหมาย เช่น

สารสนเทศ (information) หมายถึง

ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่ทั้งหมดนี้ได้มีการบันทึก ดำเนินการด้วยวิธีต่างๆ และประมวลไว้ ซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในส่วนของสังคมและบุคคล หรือเรียกง่ายๆ ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำเอาข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างมีระบบ

 

เทคโนโลยี (technology) หมายถึง

สิ่งที่มนุษย์ประยุกต์หรือพัฒนาขึ้นมาจากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อมาช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือวิธีการและกระบวนการ

 

เทคโนโลยี+สารสนเทศ=(เทคโนโลยีสารสนเทศ) หมายถึง

การนำเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง วิธีการดำเนินการและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น 

 1. กรรมวิธีการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 2. ข้อมูล
 3. บุคลากร
 4. ซอฟต์แวร์

ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น ส่งต่อ ใช้งาน จัดเก็บ รวบรวม และสื่อสารระหว่างกันเป็นต้น

 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

โดยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศจะประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 

1.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะเป็นสารสนเทศได้ เช่น การกำหนดให้มีการป้อนข้อมูลในทุกๆ วัน และมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ

2.ข้อมูล

ข้อมูลถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่มีความสามารถในการช่วยวางแผนงานบริหารบริการจัดการ ดังนั้นข้อมูลต้องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ หรือข้อมูลเป็นการรวบรวมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ผ่านอุปกรณ์หน่วยรับ) เช่น สแกนเนอร์ เมาส์ และคีย์บอร์ดเป็นต้น

3.ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย

 1. System Software (ซอฟต์แวร์ระบบ)
 2. Application Software (ซอฟต์แวร์ประยุกต์)

โดยทั้งสององค์ประกอบนี้มีหน้าที่ประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการ และทำหน้าที่สั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

4.ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งฮาร์ดแวร์จะถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศ โดยหลักๆ ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลสารสนเทศ ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำ ซึ่งฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถแบ่งออกได้ 3 หน่วยคือ

 1. หน่วยแสดงผล
 2. หน่วยประมวลผลกลาง
 3. หน่วยรับข้อมูล

5.บุคลากร

บุคลากรถือได้ว่าเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ เพราะบุคลากรนั้น มีความรู้ ความสามารถ อีกทั้งยังมีความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ และการจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศทั้งหมด

 

บทบาทการทำงานของระบบสารสนเทศ

เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนั้นผู้คนมีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ก็เพราะมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปอย่างรวดเร็ว

 

ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสำคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม จึงไม่แปลกใจเลยว่าในยุคปัจจุบันหากเกิดวิกฤตในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะส่งผลกระทบไปถึงประเทศต่างๆ ด้วย

 

นี่จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องก็จะมีผลในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน เช่น

 1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 2. ระบบเศรษฐกิจมีการเชื่อมโยงไปทั่วโลก
 3. การทำงานที่ไร้เงื่อนไขของเวลาและสถานที่
 4. การเปลี่ยนแปลงสังคมสารสนเทศ
 5. อื่นๆ อีกมากมายที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องเป็นต้น

 

กระบวนการทำงานหลักๆ ของระบบสารสนเทศ

 1. Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
 2. Output (การแสดงผล) 
 3. Process (การประมวลผลข้อมูล)
 4. Input (การนำเข้าข้อมูล)

 

เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่ในเรื่องของการทำงาน แต่ยังส่งผลไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายและหวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์จาก “เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร” ไม่มากก็น้อยถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

 

 

 

--Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก : pangpond.com / th.wikipedia.org / msci.dusit.ac.th